فهرست ها

جمع خوانی کتاب"امام زمان (ع) "

نشست جمع خوانی از کتاب "امام زمان (ع)" در کتابخانه شهدای فرهنگی برگزار گردید

نشست جمع خوانی از کتاب "امام زمان(ع)" تالیف زهرا عبدی  روز یکشنبه 25 آبان 1400 با حضور تعدادی از اعضاء این کتابخانه برگزار گردید و هر کدام از حاضران در نشست قسمت هایی از این کتاب را خوانش کردند

 

.